Na ratunek przedsiębiorcom. Wzywam Pana Premiera. Koronawirus a przyszłość polskiej gospodarki

Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasilą się. Ludzie będą umierać. Firmy bankrutować. Mamy dopiero namiastkę rozwoju tej sytuacji. Trzeba działać szybciej i mocniej! Dlatego upoważniony losem mikro, małych, średnich i dużych firm oraz ich pracowników, proszę i wzywam Pana do niezwłocznego podjęcia następujących decyzji:

Zwolnić firmy i ich pracowników z obowiązku składek do ZUS, a nie tylko je odroczyć. Do tego uprościć biurokratyczne procedury ZUS i zastąpić je w okresie epidemii prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą.

Zwolnić na najbliższy kwartał całkowicie (w zależności od procenta utraconych dochodów) z danin CIT, PIT, PFRON, na Fundusz Pracy.

Odblokować środki w ramach podzielonej płatności VAT (tzw. split payment).

Przyspieszyć zwrot podatku VAT z obecnych 60 do 15 dni.

Pilnie zawiesić przepisy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych Programów Emerytalnych– obecne, bez przepisów zmieniających, nadal obowiązują i firmy muszą wypełniać obowiązki z nimi związane, w tym odprowadzać składki.

Zlikwidować obowiązek przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i  ZUS w zamówieniach publicznych.

Zawiesić obowiązek firm wdrożenia struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT.

Podać do publicznej wiadomości, że firmy będą mogły skorzystać ze szczególnych rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej od 1 marca br.

Zwolnić z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej.

Zapewnić przedsiębiorcom środki na pokrycie wydatków i szkód związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z koronawirusem. Wprowadzić dla przedsiębiorców analogiczne dotacje na walkę z konsekwencjami kryzysu jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia.

Pokrywać w 50% przez Skarb Państwa koszty pracodawcy związane z decyzją o zawieszeniu działalności firmy przez inspektora pracy lub inspektora sanitarnego.

Ograniczyć czas zwolnienia lekarskiego za pośrednictwem telefonu do 5 dni. Jeśli po tym terminie stan zdrowia pracownika się nie poprawi, wtedy pracodawca powinien mieć prawo kierować pracownika do lekarza by wykonać niezbędną diagnostykę i na tej podstawie kontynuować zwolnienie.

Przejąć przez państwo koszt tzw. chorobowego przez pierwsze 33 dni.

Wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy i możliwość tworzenia banku godzin pracowników, na wzór niemiecki czy szwajcarski. To umożliwi wysyłanie pracownika do domu, płacenie tzw. godzinówki i tworzenia ujemnych godzin, które przy lepszej koniunkturze można skompensować bezpłatnymi nadgodzinami.

Umożliwić wysyłanie pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy.

Utworzyć mechanizm prawny pozwalający na częściowe odbiory robót budowlanych oraz uzyskanie za nie wynagrodzeń. Firmy, które wykonały część kontraktów, w tym kontraktów rządowych, powinny  móc uzyskać za nie  zapłatę, mimo iż obecne zasady obligują do wypłacenia środków dopiero  po wykonaniu 100% kontraktu.

Umożliwić pracownikom szybkie przebadanie się na koszt pracodawcy.

Przejąć przez budżet państwa spłatę oprocentowania pożyczek dla firm w trudnej sytuacji na skutek obecnego kryzysu.

Wprowadzić szybką ścieżkę upadłościową, z osłonowym wsparciem pracowników z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dać możliwość odliczania straty poniesionej  z działalności gospodarczej w danym roku od dochodów  osiągniętych w ciągu następnych pięciu lat.

Rozdzielić transport ciężarowy od transportu osobowego; Wyodrębnić dodatkowo transport spożywczy i leków; Wydawać z dużym wyprzedzeniem karty driver form, aby kierowca wjeżdżał do punktu kontroli z wypełnionym już drukiem; Ogłaszać gdzie można pobrać i wydrukować driver form, aby pracodawca mógł wyposażyć w nie swoich kierowców  przed wyjazdem za granicę.

Umożliwić swobodne przemieszczenie się (przejazdu) przez granicę w obie strony kluczowych osób w firmie będących obcokrajowcami, których specyfika pracy tego wymaga, w celu zapewnienia dalszego,  sprawnego funkcjonowania firmy (zakładu).

Skrócić do tygodnia czas na wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz automatycznie je przedłużać po zakończeniu ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, w celu zapewnienia pracowników.

Wprowadzić możliwość elektronicznego składania wniosków pobytowych przez cudzoziemców. W kontekście ograniczonych  teraz możliwości przemieszczania się,  problematyczne może być nawet wysłanie wniosku pobytowego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zawiesić konieczność przeprowadzania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w sprawach o pobyt i pracę oraz o zezwolenia na pracę typu A informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Uznać pracę cudzoziemca na terenie RP za legalną przez rok od dnia końca ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na rzecz tego samego podmiotu i na warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, bez konieczności spełnienia obowiązujących dzisiaj ograniczeń dot. formy wykonywania pracy oraz jej okresu.

Umożliwić wojewodom wszczynanie postępowania pobytowego cudzoziemca bez konieczności jego osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim. Zmiana mogłaby polegać na uznaniu, że brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca i okazania oryginału paszportu nie jest brakiem formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić w toku postępowania, aż do dnia wydania decyzji przez wojewodę.

Przesunąć termin obowiązku dematerializacji akcji na 01.01.2022 oraz termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok do 30.09.2020. W związku z epidemią koronawirusa odbycie walnych zgromadzeń jest i będzie przez jakiś czas niemożliwe.

Zawiesić  wydane dotąd terminy sądowe, bowiem  dzisiaj sądy nie działają, a  poczta działa w ograniczonym zakresie.

Zaniechać poboru podatku od nieruchomości. To nie może być decyzja indywidualna samorządu. Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem powinny być ustawowo zwolnione przez 6 miesięcy  z podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność wymienioną w liście działalności pokrzywdzonych.

Odblokować handel w niedziele z obowiązkiem przestrzegania przez centra handlowe zaleceń służb sanitarnych.

Wydłużyć rozliczenia projektów realizowanych ze środków unijnych poza 30 czerwca.

Podać do publicznej wiadomości sposób zagospodarowania 7,4 mld euro z Unii Europejskiej, co jest kluczowe z punktu widzenia wszystkich obywateli. Czołowe państwa przygotowują duże pakiety antykryzysowe dla swoich gospodarek. Porównując  planowane w tych pakietach  środki do ich PKB, proponowane przez nasz rząd  około 60-70 mld PLN środków budżetowych, czyli około 3% PKB, wydaje się być dalece niewystarczające.

Uruchomić fundusz pomocowy i gwarancje państwowe dla banków przeznaczone na udzielanie niskooprocentowanych kredytów pomocowych. Firmy mogłyby składać wnioski elektronicznie do swoich banków, a te w terminie np. 7 dni, przyznawałyby linię kredytową dla wnioskodawcy.

Państwo będzie żyło, jeśli będzie żyła gospodarka, jeśli firmy nie stracą płynności a pracownicy będą mieli wypłacone pensje. Pokonamy ten kryzys! Działajmy spokojnie i rozważnie. Razem. Ale  szybciej!

Z wyrazami poważania
Marek Goliszewski
premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
założyciel i prezes Business Centre Club

Łączy nas coraz więcej – łączy nas Polska
Włącz się w ogólnopolską, obywatelską kampanię społeczną:

https://www.facebook.com/laczynasprezydent/
http://laczynasprezydent.pl/

Related Post

There are 1 comments

  1. Pingback: chocolate psilocybin

Comments are closed.