Kongres 60 Milionów Berlin 2019, zapraszamy

Berlińska edycja Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu Polonii przed nami. Już po raz szósty spotkamy się na tym wspaniałym wydarzeniu, pod patronatem Biznesu na fali. Jak zwykle nie zabraknie wielu atrakcji.

Kongres odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2019 roku w Berlinie. Uczestnicy biorący udział w kongresie będą mieli okazję wzięcia czynnego udziału w panelach dyskusyjnych poprzez zadawanie pytań ekspertom. Tematyka paneli dyskusyjnych przedstawia się następująco:

 • GO WEST- Sukcesy Polaków i polskich marek w Niemczech
 • Hightec – technologie przyszłości Made in Poland
 • Transport & Logistyka – rozwiązania przyszłości
 • eHealth – nowe technologie i cyfryzacja na rynku zdrowia
 • Gate to German market – doradztwo rachunkowo-prawne
 • eFinance, eInsurance – Digitalizacja procesów finansowych i biznesowych
 • Health, Fun & Business – nowe kierunki turystyki do Polski
 • Digital Business – cyfrowa transformacja procesów biznesowych
 • Polki w Berlinie – siła kobiecego networku.

Oprócz specjalistycznych paneli, podczas każdej edycji kongresu podejmowany jest temat form współpracy polonijnej na płaszczyźnie gospodarczej, oraz ważny dla Polaków temat kierunku rozwoju marki Polski na świecie.

Uczestnicy Kongresu 60 Milionów będą mogli wziąć także udział w wydarzeniach towarzyszących takich jak wieczorny rejs po Szprewie, giełda kooperacyjna, wizyta w Bundestagu oraz na stałe wpisany już w program 60 MLN CUP Turniej i Akademia Golfa.

http://60mln.pl/


The Berlin edition of the 60 Million Congress – the Global Congress of Polonia ahead of us. For the sixth time we will meet at this wonderful event. As usual, there will be many attractions.

The Congress will be held on June 13-15, 2019 in Berlin. Participants taking part in the congress will have the opportunity to take an active part in discussion panels by asking questions to experts. The subject of the discussion panels is as follows:

 • GO WEST- The successes of Poles and Polish brands in Germany
 • Hightec – technologies of the future Made in Poland
 • Transport & Logistics – solutions for the future
 • eHealth – new technologies and digitization on the health market
 • Gate to German market – legal-advice accounting
 • eFinance, eInsurance – Digitization of financial and business processes
 • Health, Fun & Business – new directions of tourism to Poland
 • Digital Business – digital transformation of business processes
 • Polish women in Berlin – the power of the female network.

In addition to specialist panels, during each edition of the congress, the subject of forms of Polish cooperation at the economic level is taken up, as well as the topic of development of the Polish brand in the world, which is important for Poles.

Participants of the 60 Million Congress will be able to take part in accompanying events such as an evening cruise on Szprewa, a cooperation exchange, a visit to the Bundestag and permanently already included in the 60 MLN CUP Tournament and the Golf Academy.

http://60mln.pl/

Related Post