Warto zgłosić kandydata do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego”!

Można już składać wnioski o przyznanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” dla: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz dla Gdańskiego Społecznika Roku. Wnioski można składać do 17 maja do godz. 15.00.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska (minimum 10 osób). Co ważne, Nagrody nie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które w ciągu ostatnich 5 lat były Laureatami Nagrody (dotychczasowi laureaci Nagrody: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/dotychczasowi-laureaci-nagrody-prezydenta-miasta-gdanska-im-lecha-badkowskiego,a,68512).

Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska. Nagrody są formą docenienia społecznych działań organizacji pozarządowych w naszym mieście oraz ich promowania. Przypomnijmy, że Lech Bądkowski (zmarły w 1984 r.) – współtwórca „Solidarności”, działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Organizacja Pozarządowa Roku
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Darczyńca Roku
Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Społecznik Roku
Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Jak i gdzie składać wnioski
Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” – Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 17 maja 2019 roku, do godz. 15:00).
W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania znajdują się tu:
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/rozpoczecie-procedury-skladania-wnioskow-o-nagrode-prezydenta-miasta-gdanska-im-lecha-badkowskiego-za-rok-2018,a,144174?fbclid=IwAR0vGrjJ3YkbnMI0XtHetxmBoqRl_U0wHKsNsukIJczPL2zxG8AEF2hTOeQ


Dodatkowe informacje
można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod numerem tel. 58 323 68 46 lub adresem: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl.

Related Post