Top 10 najczęstszych problemów prawnych w firmach, mijającego roku 2016

Nowy Rok to czas podsumowań tego, co za nami i wniosków na przyszłość. Przy tej okazji przygotowałam zestawienie 10 najczęstszych problemów prawnych, z którymi w minionym roku borykali się przedsiębiorcy i w których miałam okazję im pomagać.

Oto najczęstsze zagadnienia prawne pojawiające się w firmach:
1. umowy handlowe – dzięki zaangażowaniu prawnika już od początku procesu tworzenia i/lub zawierania umowy, możliwe jest zabezpieczenie interesów firmy na czas jej realizacji – podczas negocjacji obie strony ustalają istotne dla nich kwestie dążąc do równoważenia swoich interesów w drodze kompromisu; przewidzenie z góry odpowiednich rozwiązań na wypadek określonych zdarzeń czy problemów pozwoli uniknąć niepotrzebnych sporów w przyszłości;

2. umowy z pracownikami i współpracownikami – rozwój firm idzie w parze ze zwiększeniem stanu zatrudnienia bądź zmianami organizacyjnymi, co wiąże się z koniecznością zaangażowania większej liczby pracowników bądź dokonania zmian w organizacji ich pracy i obowiązkach = tym samym potrzebne jest przygotowanie takich dokumentów jak umowy o pracę czy też aneksy bądź wypowiedzenia zmieniające do nich, bądź też unormowanie współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne typu umowa zlecenia;

3. regulaminy pracownicze – wraz ze zwiększeniem liczebności pracowników, konieczne i celowe staje się opracowanie regulaminów normujących podstawowe zasady pracy w firmie, tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

4. zakazy konkurencji – wraz z udostępnianiem swoim pracownikom istotnych informacji stanowiących tajemnicę handlową, przydatne staje się zapewnienie firmie ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem tej wiedzy i informacji w trackie i po zatrudnieniu – dlatego warto pomyśleć o odpowiednim zobowiązaniu do zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej;

5. znaki towarowe – coraz więcej przedsiębiorców dąży do zapewnienia ochrony swojej własności przemysłowej, co dotyczy zwłaszcza znaków towarowych, którymi firmy posługują się w obrocie – zastrzeżenie znaku towarowego pozwala zapobiec sytuacji „podszywania się” przez inne firmy i wprowadzania kontrahentów w błąd;

6. windykacja – niestety wciąż w obrocie zdarzają się nieuczciwi kontrahenci, którzy unikają płacenia niezależności, a wówczas interwencja prawnika pozwala na odzyskanie zaległych płatności;

7. zakładanie spółek handlowych – te formy prowadzenia działalności, zwłaszcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stają się coraz bardziej popularne (głównie ze względu na bezpieczeństwo dla majątków osobistych wspólników) – odpowiednie zredagowanie umowy spółki i zorganizowanie jej funkcjonowania (w tym opracowanie odpowiedniej dokumentacji korporacyjnej) w zgodności z obowiązującymi przepisami znacznie ułatwia rozpoczęcie i prowadzenie działalności;

8. obsługa organów spółek – funkcjonowanie spółki wiąże się z pewnymi formalnościami, jak choćby z koniecznością odbywania posiedzeń organów (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu czy rady nadzorczej) w przewidzianych terminach – warto zadbać o to, aby organy funkcjonowały zgodnie z obowiązującymi procedurami a podejmowane uchwały nie były obarczone wadami prawnymi;

9. wsparcie w negocjacjach handlowych w  zakresie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym obrotem prawnym, w tym m.in. podczas przeprowadzania procesów inwestycyjnych oraz w toku realizowanych projektów – dzięki czemu udaje się zapobiec niepotrzebnym sporom bądź polubownie je rozstrzygnąć bez konieczności kierowania sprawy do sądu;

10. prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także postępowań nieprocesowych, w szczególności rejestrowych, wieczystoksięgowych – funkcjonowanie w obrocie wiąże się niejednokrotnie z koniecznością rozwiązania pewnych kwestii na drodze sądowej, co dotyczy zarówno przypadków sporów, jak i kwestii niespornych np. zgłaszania zmian zachodzących w spółkach do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – także i tu potrzebne jest odpowiednie przygotowanie składanych do sądu dokumentów i profesjonalna reprezentacja przed sądem.

Oczywiście specyfika każdego biznesu jest inna, co powoduje, że i tematyki pojawiające się w toku bieżącego funkcjonowania firm różnią się, ale te opisane przeze mnie zdecydowanie dominowały w minionym 2016 roku. Zobaczymy, jaki będzie kolejny…

ornament-1

O autorze: Magdalena Raniszewska, radca prawny, prowadzi Kancelarię Rady Prawnego Magdalena Raniszewska w Gdyni, specjalizującą się w świadczeniu szeroko pojętej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w tym korporacyjnych, w zakresie ich kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich aspektach funkcjonowania, w szczególności spółek prawa handlowego, dbając o bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności. Kancelaria zajmuje się również obsługą klientów zagranicznych. Celem jej działalności jest wypracowanie najbardziej optymalnych i korzystnych rozwiązań dla Klienta. Możesz się z nią skontaktować pod adresem: kancelaria@raniszewska.pl, tel +48 600 323 551, www.raniszewska.pl 

magda-raniszewska

 

Related Post