Pomorskie jest liderem i nie zwalnia tempa!

Zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował już 69% budżetu programu unijnego przewidzianego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020. To najlepszy wynik w kraju. Pomorskie od ponad roku jest liderem rankingu efektywności realizacji programów unijnych w Polsce.

Dzięki sprawnej realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w regionie rozpoczyna się obecnie wiele nowych, dużych i ważnych inwestycji. Warto pamiętać, że nowe inwestycje o tak dużym zakresie i w takiej ilości są możliwe właśnie dzięki unijnemu finansowaniu. Dotacje lub pożyczki dla projektów sięgają od ok. 30% do nawet 85%. Bez tych dodatkowych funduszy środki własne firm czy budżety samorządów często nie byłyby w stanie tych inwestycji udźwignąć. To, że władze Pomorza najefektywniej w Polsce rozdzielają środki unijne, bezpośrednio skutkuje tym, że projekty takie mogą mieć finansowanie i mogą już teraz być realizowane z korzyścią dla rozwoju regionu i jego mieszkańców.

Korzystają mieszkańcy

Z efektów skutecznego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 korzystają przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego. Realizowane są setki projektów dotyczących m.in. rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego (np. przebudowy węzłów przesiadkowych transportu zbiorowego w Trójmieście), przebudowy dróg (m.in. 9 odcinków dróg wojewódzkich oraz oddana już do użytku obwodnica Kartuz) oraz linii kolejowych (system monitoringu i informacji pasażerskiej na linii SKM, wraz z modernizacją 8 peronów na tej trasie), wsparcia przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, rozwoju innowacji i wprowadzania przez nich nowych produktów bądź usług na rynek, modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych. Osoby bezrobotne mogą wziąć udział w projektach aktywizujących, w ramach których są dostępne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a młodzież – już w niedalekiej przyszłości – będzie mogła skorzystać z profesjonalnie wyposażonych szkół zawodowych i uczelni wyższych, w których będzie realizowany program nauczania, dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Rozwój gospodarki

Efektem realizacji unijnych inwestycji jest też dynamiczny rozwój gospodarki Pomorza. Środki z Programu Regionalnego są przekazywane beneficjentom, którzy rozpoczynają realizację planowanych inwestycji: kupują sprzęt czy zamawiają roboty budowlane i usługi – a to bezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował do końca września br. 1 075 projektów o łącznej wartości 7,3 mld zł. Środki unijne w tych inwestycjach to prawie 5,1 mld zł.

Szczegółowe informacje o zakresie realizowanych inwestycji dostępne są w raporcie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Marcin Twardokus

Załączniki:

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020

pdf 3.74 MB

Related Post